Algemene voorwaarden
Webwinkel
Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u
gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden
bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u
verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment
nog eens kunt teruglezen.
Artikel 1. Definities
1.1. J&R Stroopwafels: gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder registratienummer 85101389 handelend onder de naam
J&R Stroopwafels.
1.2. Website: de website van J&R Stroopwafels, te raadplegen via
www.stroopwafelpakket.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf
een Overeenkomst aangaat met J&R Stroopwafels en/of zich geregistreerd
heeft op de Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen J&R Stroopwafels en
Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal
onderdeel uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van J&R Stroopwafels
zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende
aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet
voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor J&R Stroopwafels
slechts bindend, indien en voor zover deze door J&R Stroopwafels
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Pagina 1 van 9
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden
ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is.
Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Alle op de Website en in andere van J&R Stroopwafels afkomstige materialen
vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld,
andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het
sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten
in het bestelproces apart worden weergegeven.
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
J&R Stroopwafels kan echter niet garanderen dat alle informatie op de
Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op
de Website en in andere van J&R Stroopwafels afkomstige materialen zijn dan
ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4. J&R Stroopwafels kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor
(kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de
Klant van het aanbod van J&R Stroopwafels en het voldoen aan de daarbij
door J&R Stroopwafels gestelde voorwaarden.
4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt J&R
Stroopwafels onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet
is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de
Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft J&R
Stroopwafels het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de
juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4. J&R Stroopwafels kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of
Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten
en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
Overeenkomst. Indien J&R Stroopwafels op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
Pagina 2 van 9
Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst
5.1. Zodra de bestelling door J&R Stroopwafels is ontvangen, stuurt J&R
Stroopwafels de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel
gestelde zo spoedig mogelijk toe.
5.2. J&R Stroopwafels is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van
de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3. De levertermijn bedraagt in beginsel Verzending 5 werkdagen ivm de
versheid van onze producten. De wijze van levering kan op verschillende
manieren plaatsvinden en is ter keuze van J&R Stroopwafels.
5.4. Indien J&R Stroopwafels de producten niet binnen de overeengekomen
termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval
akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de
Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.5. J&R Stroopwafels raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en
de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk,
te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd,
gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien
uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als
Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van
de producten.
5.7. J&R Stroopwafels is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke
kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer
leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden
en het product kosteloos te retourneren.
Artikel 6. Herroepingsrecht
6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon
die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met J&R
Stroopwafels binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave
van redenen, kosteloos te ontbinden.
6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen,
of:
 als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de
dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste
product heeft ontvangen;
Pagina 3 van 9
 als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde,
de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende
een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem
aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
6.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan
het reguliere posttarief geeft J&R Stroopwafels een raming van deze kosten.
De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product
worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor
eigen rekening van Klant.
6.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan
met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en
het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is
dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel
zou kunnen.
6.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat
dan toegestaan in het vorige lid.
6.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde
termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te
zenden aan J&R Stroopwafels, of op andere ondubbelzinnige wijze aan J&R
Stroopwafels kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. J&R
Stroopwafels bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die
melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te
zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde
bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier
voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is
bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden naar:
J&R Stroopwafels
Diepenveenseweg 13
7413AK, Deventer
6.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden
terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft
betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering
dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft J&R Stroopwafels de
bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij
J&R Stroopwafels aanbiedt het product zelf af te halen, mag J&R
Pagina 4 van 9
Stroopwafels wachten met terugbetalen tot J&R Stroopwafels het product
heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft
teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
6.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
en een eventuele gewenste procedure vermeld.
Artikel 7. Betaling
7.1. Klant dient betalingen aan J&R Stroopwafels volgens de in de
bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te
voldoen. J&R Stroopwafels is vrij in de keuze van het aanbieden van
betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van
betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op
de dag na levering.
7.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,
nadat hij door de J&R Stroopwafels is gewezen op de te late betaling en J&R
Stroopwafels de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan
zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen
deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke
rente verschuldigd en is J&R Stroopwafels gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten
bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over
de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een
minimum van € 40,-. J&R Stroopwafels kan ten voordele van Klant afwijken
van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 8. Garantie en conformiteit
8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet
handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door J&R
Stroopwafels een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt,
onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
8.2. J&R Stroopwafels staat er voor in dat de producten voldoen aan de
Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat J&R
Stroopwafels er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan
normaal gebruik.
8.3. Een door J&R Stroopwafels, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet
niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van
de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
Pagina 5 van 9
8.4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan
dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt
J&R Stroopwafels daarvan in kennis te stellen.
8.5. Indien J&R Stroopwafels de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant
de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale
vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid
gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
Artikel 9. Garantie bij zakelijke aankopen
9.1. J&R Stroopwafels staat er voor in dat de producten voldoen aan de
Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat J&R
Stroopwafels er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan
normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal
gebruik.
9.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst
beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het
gebrek heeft ontdekt J&R Stroopwafels daarvan in kennis te stellen.
9.3. Indien J&R Stroopwafels de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant
de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.
Artikel 10. Klachtenprocedure
10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande
garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening
van J&R Stroopwafels, dan kan hij bij J&R Stroopwafels telefonisch, per e-mail
of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de
Algemene Voorwaarden.
10.2. J&R Stroopwafels geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen
5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog
niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal J&R
Stroopwafels binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht
bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht
een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
10.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een
klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken
via http://ec.europa.eu/odr/.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
Pagina 6 van 9
11.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of
rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
11.2. De totale aansprakelijkheid van J&R Stroopwafels jegens Klant wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt
tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst
bedongen prijs (inclusief btw).
11.3. Aansprakelijkheid van J&R Stroopwafels jegens Klant voor indirecte schade,
daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en
schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op
J&R Stroopwafels jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor
schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot
schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde
beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het
gevolg is van opzet of grove schuld van J&R Stroopwafels.
11.5. De aansprakelijkheid van J&R Stroopwafels jegens Klant wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat
slechts indien Klant J&R Stroopwafels onverwijld en deugdelijk schriftelijk
ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de
tekortkoming, en J&R Stroopwafels ook na die termijn in de nakoming van
haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
J&R Stroopwafels in staat is adequaat te reageren.
11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds
dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen,
na het ontstaan daarvan schriftelijk bij J&R Stroopwafels meldt.
11.7. In geval van overmacht is J&R Stroopwafels niet gehouden tot vergoeding van
enige daardoor bij Klant ontstane schade.
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen
12.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van J&R Stroopwafels totdat
alle vorderingen die J&R Stroopwafels op Zakelijke Klant heeft (inclusief
eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn
betaald.
12.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze
zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale
bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te
vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken
te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de
eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.
Pagina 7 van 9
12.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van J&R Stroopwafels te
bewaren.
12.4. J&R Stroopwafels is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud
zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien
Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorgdraagt of in
betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
12.5. Zakelijke Klant zal J&R Stroopwafels te allen tijde vrije toegang verlenen tot
zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van J&R
Stroopwafels.
Artikel 13. Persoonsgegevens
13.1. J&R Stroopwafels verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de
Website gepubliceerde privacy statement.
Artikel 14. Slotbepalingen
14.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt
voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding
van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
rechter in het arrondissement waar J&R Stroopwafels gevestigd is.
14.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast
dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen
zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,
waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de
oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
14.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie
per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit
van de e-mail voldoende vaststaat.
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen
hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
J&R Stroopwafels
Diepenveenseweg 13
7413AK, Deventer
Telefoon: +31641987839
E-mail: verkoop@stroopwafelpakket.nl
Pagina 8 van 9
KvK-nummer: 85101389
Btw-nummer: NL863509150B01
Pagina 9 van 9